Algemene voorwaarden

Art. 1. Definities
Pure Balance is een eenmanszaak, gevestigd te Nuenen aan: Herikhof 30, 5672 BV. Cliënt: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met Pure Balance een overeenkomst van opdracht aangaat (opdrachtgever).

 

Art. 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de Natuurgeneeskundig therapeut en de opdrachtgever.

 

Art. 3. Uitvoering van de overeenkomst
Therapeut/natuurgeneeskundige zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan therapeut/natuurgeneeskundige worden medegedeeld.
Therapeut/natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.

 

Art. 4. Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de therapie te wijzigen of aan te vullen zullen therapeut/natuurgeneeskundige en cliënt in onderling overleg de behandeling aanpassen.
Therapeut/natuurgeneeskundige zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

 

Art.5. Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

 

Art. 6. Klachten
Cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut/natuurgeneeskundige, bij gebreke waarvan het recht van cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

 

Art. 7. Betaling
Betaling te geschieden na behandeling middels een transactie (overboeking, contant) binnen 14 dagen na factuurdatum op het door therapeut/natuurgeneeskundige aangegeven giro/bankrekeningnummer. Na overschrijding van de termijn van 14 dagen zal er een incassobureau ingeschakeld worden en is cliënt aansprakelijk voor alle kosten die daarmee gepaard gaan.

 

Art. 8. Verhindering
Wanneer u verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven, zodat ik in de mogelijkheid ben deze plaats op te vullen. Wanneer u niet tijdig afbelt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht. U bent 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om uw verhindering telefonisch 06 – 41577136 of per e-mail door te geven (info@purebalance-brabant.nl).